تابع ones و zeros در نرم افزار متلب | سایت استوایی

تابع ones و zeros در متلب

در ادامه آموزش قبلی که با نحوه نوشتن برنامه m-file در نرم افزار متلب آشنا شدید. در این آموزش آشنایی با تابع ones و zeros در متلب صورت خواهد گرفت. در ابتدا درباره کاربرد توابع ()ones و ()zeros صحبت شده است و سپس با یک مثال کاربردی در محیط m-file، بین دو عکس یک فضای خالی سفید رنگ ایجاد خواهد شد. در فیلم آموزشی قبلی به مبحث برنامه نویسی در محیط M-file اشاره شده است. در آموزش بعدی با کاربرد تابع size در متلب آشنا خواهید شد.

آموزش تصویری تابع ones و zeros در متلب


تابع ()ones در متلب

با  استفاده از تابع ()ones، می‌توان ماتریس یا آرایه با اندازه دلخواه ساخت که تمام درایه‌های آن با یک پر می‌شود. یکی از کاربردهای این تابع، اختصاص حافظه اولیه به ماتریس است که باعث افزایش سرعت اجرای برنامه می شود. این مورد به طور کامل در فیلم آموزشی توضیح داده شده است.

برای ورودی تابع ones می توان در بین پرانتزها فقط یک عدد و یا اینکه بصورت دقیق، تعداد سطر و ستون (عدد اول تعداد سطر و عدد دوم تعداد ستون) موردنظر را وارد نمایید. درصورتیکه در بین پرانتز فقط یک عدد وارد شود، یک ماتریس مربعی با تعداد سطر و ستون یکسان تولید خواهد شد.

تابع ()zeros در متلب

تابع ()zeros همانند تابع ()ones می باشد با این تفاوت که تمام درایه‌های ماتریس با صفر پر می‌شود.

myVar = ones(10);    تولید یک ماتریس با 10 سطر و 10 ستون که تمامی درایه‌ها یک می‌باشد
myVar = zeros(3);    تولید یک ماتریس با 10 سطر و 10 ستون که تمامی درایه‌ها یک می‌باشد   
myVar = zeros(3,10);  تولید یک ماتریس با 3 سطر و 10 ستون که تمامی درایه‌ها یک می‌باشد  

تابع ()size در متلب

با استفاده از تابع ()size می‌توان تعداد سطر و ستون یک ماتریس را استخراج کرد.

axGray = imread(‘MrCornG.jpg’);
size(axGray);

توضیحاتی بیشتر درباره ایجاد فضای خالی بین عکس‌ها در نرم افزار متلب

در زیر یک مثال کاربردی از ایجاد فضای خالی بین عکس‌ها با استفاده از تابع ()ones را می‌توانید مشاهده نمایید. در این مثال با توجه به اینکه سایز عکس 370 * 370 می‌باشد و میخواهیم 10 پیکسل فاصله ایجاد نماییم، با استفاده از متد (ones(370,10یک ماتریس با 10 سطر و 370 ستون ایجاد و سپس برای اینکه رنگ فضای خالی، سفید رنگ باشد باید مقادیر درایه‌های ماتریس margin نزدیک به 255 باشد به همین علت margin را با 250 جمع کرده ایم.

margin = ones (370,10);
margin = margin + 250;
axGray = imread(‘MrCorn.jpg’);
axAll = [axGray margin axGray];
imshow(axAll);

فیلم آموزشی متلب نارنجی

در این فیلم آموزشی از نرم افزار متلب نارنجی به مبحث تابع ones و zeros در متلب پرداخته شده. با استفاده از این توابع یک فضای خالی بین تصاویر ایجاد میکنیم و تصاویر را در نرم افزار متلب به هم می چسبانیم. این فیلم آموزشی بخشی از آموزش های ویتامین استوایی است.

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن تمام موارد زیر الزامیست